Skolans realisering av demokrati –och medborgaruppdraget i den marknadsanpassade skolan

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

Sammanfattning: Syftet med denna kunskapsöversikt är att presentera forskning som hjälper oss få djuparekunskaper om hur den marknadsorienterade skolan och skolsegregationen påverkar skolansarbete med demokrati - och medborgaruppdraget. Utifrån vår frågeställning har vi gjort engrundlig litteratursökning i databaserna SwePub, ERIC och ERC för att samla ihopforskning. Utöver databaser har vi även använt oss av kedjesökning och tagit hjälp avlitteraturens referenslistor för att komma åt relevant forskning. Resultatet visar att dagens marknadsorienterade skolsystem har en stor inverkan på hurdemokrati-och medborgaruppdraget realiseras i skolor. Utifrån den forskning som vi harpresenterat går det att konstatera att det finns stora brister i skolans arbete med demokratioch medborgaruppdraget. Dagens marknadsorienterade skolsystem har lett till attskolsegregationen har ökat vilket har resulterat i att likvärdighet i skolors arbete med detdemokratiska uppdraget har minskat. Vidare visar forskningen att marknadslogiken somidag genomsyrar hela skolverksamheten har förflyttat fokus till individualisering ochentreprenörskap på bekostnad av skolans uppdrag att fostra elever till att bli aktivademokratiska medborgare. I diskussionen redogörs analyser av resultatet där det blandas diskuteras hurutmaningar, främst skolsegregation, pedagogisk segregation och den ökade betoningen avkunskapsmätningar, försvårar skolans demokratiska uppdrag. Dessutom diskuteras framtidaforskning inom ämnet och även uppsatsens relevans för läraryrket. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)