Evidens för mindfulness som stressreduktion hos yrkesverksamma sjuksköterskor – En litteraturöversikt

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

Sammanfattning: Bakgrund: Sjuksköterskan har i sitt arbete ett stort ansvar för människors liv och hälsa. Arbetet kan dock ofta vara mycket stressigt, vilket kan leda till både stressrelaterad ohälsa hos sjuksköterskan och risk för misstag i arbetet. För att kunna utföra ett patientsäkert och ändamålsmässigt arbete, med en god vidhållen hälsa, är det viktigt med en god stresshanteringsförmåga. Mindfulness har i andra sammanhang visat sig förbättra förmågan att hantera stress. Syfte: Syftet med litteraturöversikten var att beskriva evidens för mindfulness som stressreduktion hos yrkesverksamma sjuksköterskor. Metod: Studien är en litteraturöversikt och består av 15 vetenskapliga artiklar med kvalitativ, kvantitativ samt mixad metod. Artikelsökningar är utförda i databaserna PsycINFO, PubMed och CINAHL. Resultat: Litteraturöversiktens resultat presenteras utifrån två huvudkategorier: Mindfulnessinterventioner och Effekter av mindfulness Slutsats: Mindfulnessinterventioner har i litteraturöversikten visat sig effektiva i att förbättra sjuksköterskornas förmåga att hantera stress och därmed minska stressen. Sjuksköterskors tillämpning av mindfulness kan således bidra till en ökad patientsäkerhet och mer ändamålsmässig omvårdad.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)