Barn samtalar om miljö : En socialkonstruktivistisk analys av förskolebarns miljödiskurs.

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

Författare: Sebastian Örgesvik; [2019]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Syftet med den här studien var att bidra med kunskap om barns miljödiskurs utifrån en observation av en lärandesituation utformad efter den pluralistiska utbildningstraditionen med fokus på miljömässig hållbar utveckling. Som datainsamlingsmetod valdes deltagandeobservation i en selektivt återkommande form. En aktivitet grundad i den pluralistiska utbildningstraditionen utformades där barn i grupper av tre eller fyra fick diskutera miljöfrågor utifrån ett förutbestämt bildmaterial. Aktiviteten videoinspelades och barnens ord transkriberades. Därefter analyserades den insamlade data genom en diskursanalys med utgångspunkt i socialkonstruktivistisk teori. Resultaten från studien visade att barnen besitter en viss kunskap om hållbarhetsfrågor, miljödiskursen beskrivs som huvudsakligen normativ med positiva och negativa handlingar för miljön. Barnens miljödiskurs kretsar huvudsakligen kring nedskräpning och tycks prioritera omsorg av miljön framförallt för djurens skull, men lyfter även fram naturens estetiska värden och växtlighet. Studiens resultat visar att det finns utrymme för mer pluralistisk miljöundervisning från en tidig ålder då en normativ syn på miljön verkar ha fått fäste redan i de senare åren i förskolan. Förslag ges på hur fortsatt forskning om miljöundervisning i förskolan kan bedrivas med fokus på pluralism och demokrati. Nyckelord: Hållbar utveckling, miljömässig hållbar utveckling, miljödiskurs, pluralism, socialkonstruktivism.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)