Upplevelse av aktivitetsbalans i vardagen hos personer med kognitiv nedsättning på grund av förvärvad hjärnskada

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Arbetsterapi och aktivitetsvetenskap

Sammanfattning: Varje år drabbas ett stort antal människor av olika typer av hjärnskador orsakade av stroke, olycka/sjukdom eller trauma. En vanlig konsekvens av förvärvad hjärnskada är kognitiv nedsättning. Förändringar i förmåga att utföra aktivitet kan leda till otillfredsställelse och aktivitetsobalans hos den drabbade. Syftet med studien var att undersöka upplevelser kring aktivitetsbalans i vardagen hos personer med kognitiv nedsättning på grund av förvärvad hjärnskada. En kvalitativ metod användes och semistrukturerade intervjuer gjordes på åtta personer. Materialet analyserades utifrån en manifest innehållsanalys som utmynnade i temat Upplevelse av vardagen. Resultatet visade att hälften av deltagarna upplevde tillfredsställelse i livet och hälften otillfredsställelse. Resultatet visade även att de flesta deltagarna använde sig dagligen av planering. Faktorer som påverkade upplevelsen av aktivitetsbalans var bland annat en lugn tillvaro, planering, vila och daglig sysselsättning. Faktorer som påverkade upplevelsen av aktivitetsobalans var bland annat oförmåga till arbete, brist på ork och förlust av aktiviteter.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)