De dödas skuld - Ändamålsenlig dödsboförvaltning och borgenärsskydd

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

Sammanfattning: Denna uppsats avhandlar förvaltningen av dödsbo och det skydd som borgenärer har för sina fordringar både enligt ärvdabalken och enligt annan lagstiftning. Den rättsliga reglering som omgärdar dödsboförvaltning är till åren kommen och är i visst behov av att sättas i en nutida kontext. Uppsatsen utmynnar i slutsatsen att samtidigt som borgenärsskyddet är starkt, främst med avseende på ärvdabalkens krav på ändamålsenlig förvaltning innebärandes att borgenärer efter begravnings- och boutredningskostnader får ut betalning medan de som grundar sin rätt på benefika grunder får stå tillbaka. Samtidigt har ett tydligt krav på den som förvaltar dödsboet att verka i enighet med dödsboförvaltningens ändamål hittats. Diskussion kan föras om det utgör en lojalitetsplikt. Dödsboets status som konsument eller ej framstår som en fråga att utreda vidare.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)