Lärarutbildningen i Halmstad – bäst i klassen? : En kritisk diskursanalys

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Halmstad/Sektionen för lärarutbildning (LUT); Högskolan i Halmstad/Sektionen för lärarutbildning (LUT)

Författare: Mia Brkic; Emil Asschier; [2014]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

I denna uppsats görs ansatsen att, med hjälp av en kritisk diskursanalys och Norman Faircloughs tredimensionella modell, belysa eventuella skillnader och likheter mellan två olika typer av lärarutbildningar: Regeringens proposition 1999/2000:135 En förnyad lärarutbildning och Regeringens proposition 2009/10:89 Bäst i klassen – en ny lärarutbildning. Utifrån denna modell analyseras de passager från texterna, vars innehåll bär relevans till de skäl som står till grund för förändring av utbildningen, ur ett grammatisk och lingvistiskt perspektiv. I nästa steg belyses den diskursiva praktik som är framträdande i båda propositionerna. Det tredje och sista steget behandlar den sociala praktiken som analyseras utifrån ett fokusgruppssamtal som hölls mellan tre pedagoger som är verksamma på Högskolan i Halmstad. Det huvudsakliga resultatet av undersökningen visar att synen på pedagogik skiljer sig de två propositionerna emellan, samt att de förändringar som föreslås har en ideologisk utgångspunkt. En av de slutsatser som dras är att det är problematiskt med förändring på ett så stort plan som en ny lärarutbildning innebär.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)