Projektering av träprefabricerade byggelement : Jämförelse mellan 2D-CAD och BIM

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Mittuniversitetet/Avdelningen för ekoteknik och hållbart byggande

Författare: Arvid Forss; [2018]

Nyckelord: BIM; Trä; Prefabricering;

Sammanfattning: Träbyggnadsindustrin   har stora möjligheter att utvecklas. Idag består beskrivningarna till   produkten av 2D-ritningar och från dessa kan endast 50-70 % av informationen   som behövs hämtas. Inom byggbranschen blir det idag vanligare med digitala   modeller av byggnader kallat byggnadsinformationsmodeller, förkortat BIM.   Flera studier pekar på att BIM kan minska projektkostnaderna med 10-20 %.   Detta examensarbete kommer undersöka om projektering med BIM jämfört med   2D-CAD kan effektivisera och höja kvaliteten av träprefabricerade   byggelement. Examensarbetet har genomförts på ett konstruktionsföretag som   tar fram ritningar till prefabricerade byggnadselement i trä. Företagets   arbetssätt att ta fram 2D-ritningar i AutoCAD har undersökts genom   observationer vid deltagande av projekteringen. Därefter har en undersökning   gjorts för hur projektering kan ske med BIM verktyget Revit genom studier av   litteratur till programmet. En jämförelse har slutligen gjorts för att se   skillnader mellan de två projekteringsmetoderna. Med BIM är alla ritningar   beroende av varandra vilket bidrar till mindre ritningsfel. BIM-modellen kan   ge högre informationsinnehåll i färdiga ritningar. BIM ger 3D-modeller som   blir tillgängliga för alla. Samarbete med andra projektörer kan underlättas   med BIM genom bland annat kollisionskontroller. Nackdelen med BIM är att   modelleringen är mer tidskrävande och avancerad jämfört med 2D-CAD.   Slutsatsen är att projektering med BIM kan effektivisera och höja kvaliteten   av träprefabricerade byggelement. Detta genom bland annat att 3D modellering   ger ökad kontroll på det som projekteras, färdiga ritningarna har högre   informationsinnehåll och samarbete med andra projektörer kan underlättas.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)