Motivation och körsång på gymnasieskolans estetiska program : en kvalitativ studie utifrån ett elevperspektiv

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för musik och bild (MB)

Författare: Hellman Per; [2021]

Nyckelord: körsång; musikpedagogik; motivation; erfarenheter; intresse;

Sammanfattning: Föreliggande studie undersöker vilka faktorer som kan påverka elevers motivation med bakgrund i deras intresse och erfarenhet av kursen ensemble med körsång på gymnasieskolans estetiska program. Studien är baserad på tidigare musikpedagogisk forskning, motivations- och skolforskning. Semistrukturerad intervju har implementerats som metod för insamling av kvalitativa data. Åtta elever från tre gymnasieskolor i Sverige har deltagit och resultatet analyseras genom ett sociokulturellt perspektiv. Resultat visar att eleverna tycker att körsång i skolan är viktigt, men samtliga är inte lika motiverade till kursen ensemble med körsång. Resultat visar även att elevinflytande kan påverka elevens motivation. Elever som inte kan påverka kursens innehåll förlitar sig på lärarens kompetens eller är mindre motiverade, medan elever med möjligheten att kunna påverka kursens innehåll upplever större drivkraft och motivation att sjunga i kör. Elever som deltar i kören med sång som huvudinstrument tenderar att ha högre mål, krav såväl som förväntningar på sin sång än elever med annat huvudinstrument. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)