Riskbaserat underhåll : En förstudie om tillståndsbaserat arbetssätt inom Vattenkraft

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Umeå universitet/Institutionen för matematik och matematisk statistik; Umeå universitet/Institutionen för matematik och matematisk statistik

Författare: Patricia Karlsson; Maria Östlund; [2015]

Nyckelord: Riskbaserat underhåll;

Sammanfattning:

Hög tillgänglighet är ett essentiellt krav för vattenkraftsanläggningar för att kunna producera el till befolkningen och industrier utifrån det stundande behovet. Alla tekniska system utsätts för slitage och om inte åtgärder sätts in i tid kan det resultera i kostsamma fel eller till och med haveri med utebliven produktion som konsekvens. Underhåll och inspektioner av de tekniska systemens tillstånd utförs för att upptäcka försämring i tid och för att förebygga fel och skador. Underhåll kan dock vara kostsamt, och med dagens låga nivå på elpriser ställs kraftbolagen inför utmaningen att effektivisera underhållet och samtidigt bevara en hög tillgänglighet. Målsättningen med detta examensarbete har varit att undersöka möjligheten att ta fram en riskbaserad underhållsplan för turbinen i ett av aggregaten i Finnfors kraftstation.

En metod som är funnen som lämplig för ändamålet är en implementering av tillståndsbaserat underhåll. SINTEF Energi Norge AS har tagit fram ett verktyg som estimerar livslängder av komponenter och jämför olika åtgärdsalternativ med nuvärdesberäkning. Examensarbetet har mynnat ut i en förstudie av en implementation av detta verktyg och därmed ett riskbaserat förhållningssätt vid beslutningsfattning om framtida underhållsåtgärder. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)