ÄR EXCENTRISK TRÄNING EN EFFEKTIV METOD FÖR ATT UTVECKLA HOPPHÖJD, MUSKELSTYRKA ELLER EFFEKTUTVECKLING FÖR TRÄNADE OCH SKADEFRIA INDIVIDER? : En översiktsartikel

Detta är en Kandidat-uppsats från Umeå universitet/Idrottsmedicin

Sammanfattning: I denna översiktsartikel granskades 17 randomiserade kontroll studier som undersökt hur excentrisk träning har påverkat hopphöjd, muskelstyrka och effektutveckling hos tränade och skadefria individer, med mål att svara på följande två frågeställningar; 1) ”Är excentrisk träning ett effektivt sätt att träna för att utveckla hopphöjd, muskelstyrka och effektutveckling för tränade och skadefria individer?” 2) ”Om det är det, hur bör denna träning i så fall se ut?”. Majoriteten av insamlade studier kunde inte urskilja några signifikanta förändringar till följd av excentrisk träning. Endast sex av 17 studier kunde påvisa akuta såväl som kortsiktiga signifikanta förbättringar av hopphöjd, muskelstyrka och effektutveckling. Dock ifrågasätts relevansen av dessa fynd då effektstorleken inte rapporterats i alla studier samt att utformningen av studierna varierat från en studie till en annan. Sammantaget lyckades inte de granskade studierna bevisa att excentrisk träning är en effektiv metod för att utveckla hopphöjd, muskelstyrka och effektutveckling hos tränade och skadefria individer.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)