Undervisningsmetoder i problemlösning : Hur olika undervisningsmetoder i problemlösning påverkar elevers matematiska kunskaper

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Linköpings universitet/Pedagogik och didaktikLinköpings universitet/Utbildningsvetenskap; Linköpings universitet/Pedagogik och didaktikLinköpings universitet/Utbildningsvetenskap

Sammanfattning: Denna studie behandlar problemlösning med fokus på lärarens val av undervisningsmetod i syfte att utveckla elevers matematiska kunskaper. Vi har uppmärksammat brister i nyttjandet av strategier i problemlösning hos elever i årskurs F-3. Studiens syfte är därför att bidra med vad tidigare forskning om problemlösningsundervisning har resulterat i och jämföra dessa resultat med varandra. För att undersöka detta har tidigare forskning granskats genom en systematisk litteraturstudie. De databaser som använts för att finna tidigare forskningsstudier är ERIC, UniSearch samt SwePub. Resultatet av studien visar att en väl genomtänkt undervisningsmetod i problemlösning är av stor vikt för elevers kunskaper i matematik. Genom resultatet framkommer även att en god problemlösningsförmåga underlättar för elevers fortsatta matematikutveckling.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)