”Man skrattar, man har kul, det är det fotbollen bygger på” Fotbollens betydelse för personer med intellektuell funktionsnedsättning och deras upplevelse av dess inverkan på hälsa och delaktighet

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Lunds universitet/Arbetsterapi och aktivitetsvetenskap

Sammanfattning: Bakgrund: Många personer med intellektuell funktionsnedsättning upplever en försämrad hälsa och delaktighet på grund av en brist på meningsfulla fritidsaktiviteter och sociala relationer. Syfte: Syftet med studien var att beskriva betydelsen av aktiviteten fotboll för upplevd hälsa och delaktighet för personer med intellektuell funktionsnedsättning som var aktiva fotbollsspelare i ett paralag. Metod: Semistrukturerade intervjuer genomfördes med nio personer mellan 20 och 50 år som diagnostiserats med intellektuell funktionsnedsättning och var aktiva fotbollsspelare i en paraförening. För att analysera materialet gjordes sedan en kvalitativ innehållsanalys. Resultat: Resultatet av studien delades in i tre olika kategorier: Hälsa, Delaktighet och Fotbollens betydelse. Samtliga deltagare beskrev att fotbollen var en betydelsefull aktivitet för deras upplevda hälsa och delaktighet. Aktiviteten ansågs vara viktig för deltagarna då de upplevde en stark gemenskap genom att få dela den med andra likasinnade. Majoriteten av deltagarna upplevde även att fotbollen stärkt deras självförtroende både på och utanför fotbollsplanen. Slutsats: Fotboll kan och bör användas som en intervention inom arbetsterapi för att främja gruppens välbefinnande. Vidare studier behöver genomföras med både kvalitativa och kvantitativa metoder för att fånga en helhetsbild av fotbollens betydelse.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)