Viljan att stanna kvar på en arbetsplats : En studie om samband mellan anställdas psykologiska behov och vilja att stanna kvar på sin arbetsplats och organisationsengagemang inom handel- och besöksnäring

Detta är en Kandidat-uppsats från Stockholms universitet/Psykologiska institutionen

Författare: Julia Gustavsson; Emma Green; [2022]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Handel- och besöksnäringen har problem med hög personalomsättning som påverkar anställda och organisationer negativt. Krav- och resursmodellen beskriver att det finns arbetsresurser och arbetskrav som kan påverka motivationen. Denna undersökning kommer att fokusera på arbetsresurser i form av autonomi, kompetens och social tillhörighet som beskrivs som tre psykologiska behov inom Self-Determination Theory. Syftet med denna undersökning är att undersöka om det finns ett samband mellan de psykologiska behoven autonomi, kompetens respektive social tillhörighet och vilja att stanna kvar på arbetsplatsen respektive organisationsengagemang hos butiksanställda inom handel- och besöksnäring. En enkät besvarades av 199 personer inom handel- och besöksnäring. Resultatet från den hierarkiska multipla regressionsanalysen visade att de psykologiska behoven kompetens, autonomi och social tillhörighet inte var signifikanta prediktorer för vilja att stanna kvar men däremot var kompetens och autonomi signifikanta prediktorer för organisationsengagemang för anställda inom handel- och besöksnäring. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)