Miljömedvetenhet och valet av resealternativ inom turismen.

Detta är en L2-uppsats från Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation

Sammanfattning: Denna uppsats undersöker miljömedvetenhet och miljöbeteende hos studenter i åldern 18-30 år vid Karlstads universitet. Uppsatsen undersöker även vilken roll miljömedvetenhet spelar i vilka resealternativ studenterna väljer vid en turistresa utomlands. Vidare är syftet att studera studenternas kunskap om fenomenen alternativ turism, hållbar turism och ekoturism. En enkätundersökning med 69 respondenter visade att en majoritet av respondenterna svarade att de var miljömedvetna men att endast ett fåtal uppvisade ett miljöbeteende i vardagen. Än färre uppvisade ett miljöbeteende i vardagen samt vid valet av resealternativ. Undersökningen visade även att kunskapen var låg hos respondenterna om de olika begreppen, undantaget de respondenter som studerar vid Turismprogrammet som visade en hög kunskap. Undersökningen visade att det som respondenterna till största del efterfrågade för att de skulle välja fler miljömässigt hållbara resealternativ handlade om billigare resor eller rabatter, samt mer information, både om utbudet av alternativa resor och den miljöpåverkan som resvalen kunde ha. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)