Medias påverkan på unga flickors kroppsuppfattning

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Halmstad/Högskolan i Halmstad; Högskolan i Halmstad/Högskolan i Halmstad

Sammanfattning:

Bakgrund: Den psykiska ohälsan hos unga flickor har ökat drastiskt och förändringar i miljöer där ungdomar befinner sig kan vara en anledning till denna ökning. Media har stor inverkan på människor då vi dagligen exponeras i form av internet, sociala medier, TV och press. I dagens samhälle ligger stort fokus på hälsa och kroppsförändring vilket måga ungdomar vill sträva efter. Syfte: Att undersöka medias beskrivning av rådande kroppsideal och dess påverkan på unga flickor i åldern 13-25 år. Metod:  Detta var en litteraturstudie med tematisk metod och databaserna som användes för att hitta artiklar var PubMed och Psycinfo. Utefter de resultaten som hittades framkom tre teman. Resultat: Medias tunna kroppsideal kan bidra till att unga flickor får sämre självkänsla och ångest och kan leda till depression och ätstörningar. Kroppsuppfattningen visade sig vara sämst under tonåren och att jämföra sig med andra och känna press från omgivningen var ett vanligt förekommande. Att förändra sitt utseende för att uppå de ideal som media skapar genom plastikkirurgi, diet eller träning är idag många ungdomars lösning för att få passa in. Fyra teman framkom i resultatet: Felaktig kroppsuppfattning, Press att förändra, Påverkar självkänslan och Försämrat välbefinnande. Implikation:Att informera om hälsa i skolorna hade kunnat vara   en åtgärd men även fortsatt forskning inom området behövs för att i framtiden hitta lösningar på problemet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)