Logistiktjänster och organisatoriska lösningar i samband med mässor och evenemang : En fallstudie av logistikföretagen Schenker och DHL

Detta är en Kandidat-uppsats från Växjö universitet/Ekonomihögskolan, EHV; Växjö universitet/Ekonomihögskolan, EHV; Växjö universitet/Ekonomihögskolan, EHV

Sammanfattning:

Sammanfattning

Kandidatuppsats i företagsekonomi, Ekonomihögskolan Växjö Universitet

Logistik, EKL 361, våren 2007

Författare: Andreas Gustafsson, Hannes Jonsson, Christian Palmgren

Examinator: Petra Andersson

Handledare: Roger Stokkedal

Titel: Logistisktjänster och organisatoriska lösningar i samband med mässor och evenemang

Logistik är ett område under utveckling. Mäss- och evenemangslogistik är inget undantag.Det finns skillnader mellan mässor och evenemang ur flera synvinklar. Logistikföretagen agerar därför inte alltid på samma sätt vid mässor som vid evenemang och det tyckte vi kunde

vara intressant att studera. Vi valde att koncentrera studien mot logistikföretagens logistiktjänster och organisatoriska lösningar och därmed följande problemformulering:

Vad särpräglar logistikföretagens logistiktjänster och organisatoriska lösningar vid mässor

och evenemang?

Vilka likheter och skillnader finns mellan mässor och evenemang gällande logistikföretagens

logistiktjänster och organisatoriska lösningar?

Uppsatsens syfte är att beskriva logistisktjänster och logistikföretagens organisatoriska lösningar i samband med mässor och evenemang. Mässor och evenemang jämförs utifrån de

valda dimensionerna tid, plats och storlek.

I vår teori beskriver vi mässor och evenemang, viktiga begrepp och arbetssätt inom logistiska tjänster, samt organisatoriska lösningar. Avslutningsvis presenterar vi den analysmodell som återkommer senare i arbetet. Empirisk data har samlats in genom intervjuer med personal på

Schenker Fairs & Events och DHL Trade Fairs & Events. Mäss- och evenemangslogistik innehåller många traditionella logistiktjänster, men ibland ställs logistikföretagen inför mer komplexa utmaningar. Det kan då krävas projektlösningar och/eller djupare samarbete inom företagen eller mellan olika företag för att kunna tillfredställa kundens servicekrav.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)