Sömnbristens påverkan på den hormonella aptitregleringen : En systematisk litteraturstudie med metaanalys

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

Sammanfattning: Bakgrund: Fetma har kommit att bli ett globalt problem, som ökar risken för såväl kardiovaskulära sjukdomar som cancer. Dessutom sover vi mindre idag, vilket korrelerar med fetma och ökad sjukdomsrisk. En normal aptitreglering följer vanligtvis en cirkadiansk rytm, likaså ett mönster efter en individs födointag. För lite sömn kan störa denna normala reglering, vilket i sin tur kan leda till ökad aptit och efterföljande ökat födointag. Syfte: Syftet var att undersöka befintlig forskning för att finna samband mellan sömnbrist och påverkan på den hormonella aptitregleringen hos vuxna människor, med fokus på de aptitreglerande hormonerna leptin och ghrelin. Metod: Studien var en systematisk litteraturstudie med metaanalys, där forskning söktes efter och granskades i databasen PubMed. Inklusions- och exklusionskriterier användes för att avgränsa studierna till de mest relevanta. Därefter applicerades datan i OpenMeta[Analyst] för att genomföra en metaanalys. Resultat: Sju studier inkluderades i litteraturstudien. Tre studier rapporterade en signifikant höjning av ghrelin vid sömnbrist, vilket inte gick att påvisa i en metaanalys. En studie rapporterade en signifikant höjning av leptin vid sömnbrist. Slutsats: Det gick inte att påvisa en signifikant skillnad i hormonnivåerna ghrelin eller leptin vid sömnbrist jämfört med normal sömn. Vidare studier är nödvändiga för att undersöka detta samband.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)