Att rädda världen med grön finans - En diskursiv policyanalys av Green Climate Fund

Detta är en L2-uppsats från Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

Sammanfattning: I takt med att temperaturen på jorden stiger har det internationella samfundet genom FN samlats i ett gemensamt klimatavtal, Parisavtalet. Avtalets formulerade mål är att begränsa planetens temperaturökning till två grader över förindustriell tid. Central för implementeringen av Parisavtalet är den internationella klimatfonden Green Climate Fund som ska stötta utvecklingsländer i deras klimatomställning. Genom en diskursiv policyanalys av Green Climate Funds strategidokument undersöker denna studie vilka teoretiska antaganden klimatfonden vilar på. Detta med avseende vad som ska skyddas från klimatförändringarna respektive hur klimathotet ska hanteras internationellt. Teorierna presenteras i ett ramverk med två dimensioner. Den första skiljelinjen löper vertikalt mellan antropocentrism och biocentrism och tillåter en analys av klimatfondens syn på vad som är skyddsvärt. Den andra skiljelinjen går horisontellt mellan världssystemteori och liberal institutionalism. Inom denna analyseras Green Climate Funds syn på internationella relationer och internationellt samarbete. Utifrån de två dimensionerna når studien slutsatsen att klimatfonden vilar på antropocentriska och liberalinstitutionalistiska antaganden. Detta främst med anledning av det analyserade dokumentets utelämnande av icke-mänskliga intressen samt dess allmänt positiva hållning till marknaden. Utöver studiens slutsatser om Green Climate Fund kan det teoretiska ramverket ge nya perspektiv på climate governance. Vidare problematiseras balansen mellan vision och genomförande inom det internationella klimatsamarbetet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)