Effekter av Förnedrings-tv i empatisk förmåga och sinnesstämning

Detta är en Kandidat-uppsats från Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

Sammanfattning: Syftet med experimentet var att genom en beroende mätning undersöka om förnedrings-tv hade någon effekt på individers upplevda och självrapporterade empatiförmåga och sinnestämning. Vidare undersöktes också om det förelåg genusskillnader i empatiförmåga och sinnesstämning beroende på vilket filmgenus försökspersonerna fått se förnedras eller lovordas i filmsekvensen. Undersökningen utfördes på 185 högskolestudenter med hjälp av enkät. Försökspersonerna fördelades över vilken typ av film de har sett. Filmeskvenserna delades in i fyra olika, där två var av positiv karaktär med filmgenus man och kvinna där filmpersonerna fick positiv feedback av en jury. Två var av negativ karaktär, med filmgenus man och kvinna där filmpersonerna fick förnedrande feedback av en jury. Detta tillsammans med försökspersonernas genus ger totalt åtta grupper att undersöka. Resultatet visade att den totala empatin ökade när försökspersonerna fick se en kvinna få förnedrande feedback men minskade i de tre andra filmsekvenserna. Vidare ökade sinnesstämningarna glädje, skam och ilska efter att försökspersonerna såg filmsekvenserna med förnedring. En ökning i förvåning oavsett filmtyp uppmättes.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)