Så kan David besegra Goliat – En studie av fyra små detaljhandlares marknadsföring

Detta är en Magister-uppsats från Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Syfte: Att undersöka vad framgångsrika mikroföretag inom detaljhandeln faktiskt gör inom området marknadsföring för att hålla sig vitala och konkurrenskraftiga på marknaden. Om möjligt även ge vissa generella rekommendationer till små fristående detaljhandlare baserat på vad vi hittar. Metod: Induktiv metod. Öppna kvalitativa intervjuer utfördes med företrädare för fyra framgångsrika små företag inom detaljhandeln. Teoretiska perspektiv: Relationsmarknadsföring, nischmarknadsföring, marknadsföring för små och medelstora företag, marknadsföringsmixen (4P), strategisk positionering, socialfilosofi Empiri: Urval bestående av fyra fristående små företag inom detaljhandeln. Två låg i Lund och två i Malmö. Samtliga var väl etablerade, lönsamma och uppskattade av sina kunder. Resultat: Företagen i studien satsade på god service och hade en stor andel lojala kunder som de ofta kände vid namn, och sade sig vara väldigt lyhörda för deras önskemål. De satsade snarare på att vara bra inom en viss nisch än att hålla ett brett sortiment. Internet ansågs vara ett viktigt marknadsföringsverktyg. Företagens marknadsplanering kännetecknades av ett informellt tillvägagångssätt och marknadsinformationen ansamlades främst genom beslutstagarens personliga nätverk. Detta resultat diskuterades och några allmänna rekommendationer gavs.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)