Tjänsteföretags villkor och tillgångar : Bankernas värdering av intellektuellt kapital

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning:

Bakgrund och problem: Marknadsutvecklingen mot ett tjänstesamhälle medför att medarbetarna idag har en mer betydande roll inom organisationer. Företag har olika behov av resurser, däremot är brist på finansiering ett hinder för tillväxt. Litteraturen illustrerar en problematik i bankernas kreditbedömningsprocess av dagens alltmer immateriella företag, då flertalet tillgångar utelämnas i den traditionella redovisningen. Sedan Skandia på 90-talet åskådliggjorde organisationens intellektuella kapital genom extern rapportering har det tagits fram flera modeller för att värdera företags immateriella tillgångar. Forskare argumenterar således för att det finns ett behov av förnyelse inom redovisningen då informationsasymmetrin kan orsaka felbedömningar av ett företags framtida potential.

Syfte: Syftet med studien är att beskriva och diskutera hur det intellektuella kapitalets olika faktorer värdesätts när tjänsteföretag ansöker om kredit. Avsikten är därmed att undersöka vilka faktorer som kreditgivaren anser mest betydelsefulla i kreditbedömningsprocessen.

Metod/Empiri: Empirisk data har insamlats genom intervjuer med sex verksamma kreditgivare från fem olika banker. För att urskilja kreditgivarnas varierande bedömning av det intellektuella kapitalets olika beståndsdelar/faktorer har även en mindre enkätundersökning genomförts. Genom denna ville vi åskådliggöra ett abstrakt begrepp på ett mer konkret och mätbart sätt utifrån studiens teoretiska referensram.

Slutsatser: Samtliga banker som medverkat i studien menar att ett företags intellektuella kapital är en förutsättning för att beviljas kredit. Resultatet från undersökningen med fem banker visar att humankapitalet är den primära faktorn inom intellektuellt kapital som kreditgivarna utvärderar. För ett nystartat tjänsteföretag räcker det inte med att presentera en lovande affärsplan eller hållbart finansiellt underlag, då bankerna i olika grad värderar entreprenörens erfarenheter och förmåga att förverkliga idén. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)