Handledningssituationen : en kunskapsförmedling mellan handledande sjuksköterska och studerande

Detta är en Kandidat-uppsats från Röda Korsets Högskola/Röda Korsets Högskola; Röda Korsets Högskola/Röda Korsets Högskola

Sammanfattning:

Syftet med denna studie var att undersöka vad som påverkar förmedlingen av kunskap mellan sjuksköterska och sjuksköterskestuderande i en handledningssituation. Data samlades in via tre intervjuer och analyserades med hjälp av kvalitativ innehållsanalys. Fyra kategorier utlästes från analysen; tid, reflektion, relation och lärandemiljö. Resultatet visade att relationen mellan handledare och studerande var viktig för att en bra dialog skulle kunna föras, vilket är grundläggande för den studerandes möjlighet att växa in i yrkesrollen. Tiden sågs som en begränsning i handledningen. Bristen på tid avsatt för handledning ledde till att handledarna inte kunde förmedla kunskap på bästa sätt. Den tid som efterfrågades handlade till stor del om att få tid för reflektion så att den studerande kunde få förståelse för helheten och utveckla sina rutiner och sitt bemötande av patienten. Slutsatsen som kan dras av denna studie är att tid, en fungerande relation mellan handledare och den studerande, lärandemiljö och reflektionstillfällen är faktorer som påverkar handledning och därmed kunskapsförmedling.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)