Barns psykiska ohälsa i förskolan: En studie om förskollärares syn på arbetet med barns psykiska ohälsa i förskolan : ”Det är inte så uppmärksammat i förskolans värld”

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Högskolan i Gävle/Pedagogik; Högskolan i Gävle/Pedagogik

Sammanfattning: Rapporter från Folkhälsomyndigheten (2018) och Socialstyrelsen (2017) har under flera år visat att psykisk ohälsa bland barn ökat markant. Förskolan beskrivs enligt Socialstyrelsen (2004) ha en avgörande och viktig roll när det handlar om att främja en positiv psykisk utveckling hos barnen samt för att fånga upp och förebygga psykisk ohälsa i ett tidigt skede. Men hur kan ett sådant arbetssätt se ut? Syftet med studien är att få en ökad kunskap samt djupare förståelse om arbetet med barns psykiska ohälsa i förskolan. För att ges möjlighet till en ökad kunskap och djupare förståelse används följande frågeställningar i denna studie: Hur ser förskollärare på psykisk ohälsa? Vilka metoder använder förskollärare i det förebyggande arbetet med barns psykiska ohälsa? Vilka stödfunktioner finns för förskollärare i arbetet med barns psykiska ohälsa? Studien lutar sig mot den fenomenologiska teorin och en kombinerad kvalitativ och kvantitativ metod har använts. Datainsamlingen har skett via enkäter som har besvarats av förskollärare runt om i Sverige och utifrån detta har resultatet i denna studie växt fram.   Resultatet visar bland annat att förskollärarna tycker psykisk ohälsa är svårdefinierat och att det talas väldigt lite eller inget alls om psykisk ohälsa hos barn i förskolan. Förskollärarna menar att miljön och relationen mellan förskollärare och barn har stor betydelse i det förebyggande arbetet med psykisk ohälsa. Vidare talar resultatet för att förskollärarna anser att det inte får tillräckligt med stöd i arbetet med psykisk ohälsa samt att psykisk ohälsa är lågprioriterat. Samtliga förskollärare menar att ytterligare utbildning, stöd och kunskap i ämnet är önskvärt och mycket aktuellt.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)