Twilight - en alternativ religion för det tjugoförsta århundradet

Detta är en L2-uppsats från Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

Sammanfattning: SAMMANFATTNING Uppsatsens titel: ”Twilight – en alternativ religion för det tjugoförsta århundrandet” – En text och receptionsanalys av Twiligth som populärkulturellt fenomen. Ämne: Medie- och kommunikationsvetenskap vid Instutitionen för Kommunikation och Medier, Lunds Universitet Kurs: MKVA21:4, B-uppsats, HT 2011 Författare: Mirja Danielson & Linn Olsson Handledare: Marja Åkerström Nyckelord: twilight, identitet, religion, tro, paranormal romance, vampyrer, populärkultur, övernaturliga fenomen. Problem: The Twilight Saga, en bokserie om fyra böcker som även filmatiserats, har skapat en oerhörd uppståndelse världen över. Denna ”hype”, växer ständigt och har blivit ett populärkulturellt fenomen. Efterfrågan av media med vampyrtema tycks aldrig sina och genren paranormal romance växer lavinartat. Syfte: Med kvalitativ intervju- och textanalys är vårt mål att utröna eventuella impli- cita budskap i filmen Breaking Dawn. Genom ett sändarperspektiv och ett intentions- perspektiv har vi valt att studera huruvida texten färgas av författaren, Stephenie Meyers, religiösa värdegrunder. Vidare vill vi förstå grunden till unga vuxnas fasci- nation av vampyrer samt se huruvida populärkulturen bidrar till ökad tolerans mot övernaturlig teman och fenomen och hur detta påverkar den kristna religionen. Metod: Vi har använt kvalitativa forskningsmetoder, textanalys och fokusgrupp- intervju för att besvara frågeställningar och genomföra syftet. Inspelat material från gruppintervju samt symptomal analys av filmen, Breaking Dawn utgör vårt empiriska material. Slutsatser: Vi drar slutsatsen att dagens vampyr står för ett ideal som en bättre vers- ion av oss människor. Publiken välkomnar dessa övernaturliga teman med ett öppet sinne och skepticism mot det övernaturliga minskar i takt med dess utbredning i me- dia och den hype som omsvärmar det. Då kyrkan idag inte längre har lika stort infly- tande som maktinstitution lämnas ett tomrum hos individen som behöver fyllas på annat vis. Undersökningar har visat på ökad tendens hos människor att tro på det övernaturliga.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)