Faktorer som påverkar vårdpersonalen vid orosanmälan av misstänkt barnmisshandel- Litteraturstudie kring röntgensjuksköterskans roll

Detta är en Kandidat-uppsats från

Sammanfattning: Bakgrund: I Sverige blev barnkonventionen lag i januari 2020, enligt barnkonventionen har alla barn rätt till en trygg uppväxt. I Sverige gjordes under 2019, 25 000 anmälningar om misshandel mot barn. Om inte misshandeln på barnen uppdagades i tid och det skulle ske upprepningar av misshandeln, kunde det lett till ökad dödlighet bland barnen. Röntgensjuksköterskorna var en av yrkeskategorierna som mötte barnet i tidigt skede. Detta möte ställde krav på vårdpersonalens kunskaper kring agerandet vid eventuell orosanmälan. Röntgensjuksköterskan behöver samarbeta med andra professioner och ingå i ett team bestående av olika yrkeskategorier för att säkerställa säker vård till patienterna. Syfte: Syftet var att identifiera faktorer som påverkar vårdpersonalens agerande gällande rapportering av orosanmälan vid misstänkt barnmisshandel. Metod: Studien är en litteraturöversikt innehållande 13 vetenskapliga artiklar, vilka tematiserades för att få ett enhetligt resultat. Sökandet efter artiklar gjordes i databaserna PubMed, Cinahl och Scopus. Resultat: Resultatet av de analyserade studierna visar att det finns flera faktorer som samverkar och påverkar vårdpersonalens agerande kring en orosanmälan. Faktorer såsom kunskapsbrist bidrog till att personalen inte gjorde en anmälan trots oro för barnet. Slutsats: Det krävs en större kunskap hos vårdpersonalen däribland röntgensjuksköterskan kring orosanmälan. Kunskap kring hur orosanmälan går till samt vilka skyldigheter personalen har. Dessutom behöver samarbetet med andra professioner förbättras och vårdpersonalens roller förtydligas. Personalen behöver få mer stöd och möjlighet till att utbyta tankar med varandra eller med andra professioner.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)