Viktiga vardagsmöten - om pedagogens yrkesetiska ansvar i mötet med förskolebarnen

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT)

Författare: Anette Nilsson; [2007]

Nyckelord: ansvar; yrkesetik; etik; bemötande;

Sammanfattning: AbstractTitel: Viktiga vardagsmöten - om pedagogens yrkesetiska ansvar i mötet med förskolebarnen. (Important everyday encounters - Teachers Ethical Responsibilities during contact with Preschool children.)Författare: Anette NilssonBakgrund: Fokuserar på ”det nära” mötet med barnet, ansvaret i yrkesrollen, i vilka situationer pedagogen kan ställas inför val som utgör etiska dilemman, samt om betydelsen av den vuxnes personliga erfarenhet som redskap i förskolevardagen. Dessutom tas upp vad som är skrivet i styrdokument och i lärares yrkesetiska regler.Problemområdet: Etik och ansvar i mötet med förskolebarnenSyfte: Att undersöka hur pedagogerna tänker om etik, etisk och professionellt ansvar, om viktiga faktorer i mötet med barnen i vardagen samt om betydelsen av tidigare erfarenheter.Frågeställningar: Vad anser pedagogen vara viktigt i bemötandet av barnen? Hur tänker pedagogen om professionellt respektive privat ansvar? Vilka etiska konflikter/dilemman uppfattar pedagogen som svåra? Hur beskriver pedagogen förhållandet mellan egna erfarenheter (bakåt i livet) och sitt handlande i vardagen i verksamheten på förskolan?Metod: Intervjuer med förskollärare i två steg - en skriftlig och en med hjälp av ljudupptagning. Förskollärarna var från början elva till antalet, alla kvinnor, varav två föll bort.Undersökningens genomförande: Intervjuer med de tillfrågade pedagogerna – en skriftlig och en ljudupptagning.Resultatsammanfattning:oInformanterna ansåg att viktiga faktorer i mötet med barnen i vardagen är lyhördhet och att ”se” barnet.oPedagogerna ger som exempel på etiska dilemman, situationer av gränssättande art. Som vid konflikter, vid matsituationer, när de upplever gräns för kränkning av barns integritet.oSom exempel på pedagogernas tankar om professionellt ges både hänvisning till Lpfö 98, som vardagsverktyg, och till vikten av att förmedla trygghet och omsorg speciellt i de nära relationerna med de yngsta barnen. oPedagogernas spegling av erfarenheters betydelse i vardagen präglas av enighet. De ger exempel av olika slag – både negativa, att undvika och positiva, att använda som redskap.Nyckelord: bemötande, etik, etiska dilemman, integritet, kränkning, professionell, yrkesetik.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)