Tillvägagångssätt vid strategisk förändringEn fallstudie av outsourcingprocessen i ett globalt företag

Detta är en D-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för informatik

Sammanfattning: Förändringsprocessen inom en organisation kan genomföras på olika sätt. Några av de viktigastefunktionerna är att organisationens förenade kompetens finns tillgänglig under processen och attmänniskorna tillsammans skapar en gemensam bild över situationen att utgå från. Andra viktiga aspekter att ta hänsyn till rör bl a. kulturen inom organisationen samt informationsspridningen. Allaparter som berörs av förändringen måste informeras på ett bra sätt. Den ursprungliga utgångspunkten för det här magisterprojektet kan härledas till relationen mellan akademiska teoretiska modeller eller ramverk och verksamheters professionella. Används ramverken utanför den akademiska världen och i sådana fall i vilken utsträckning? Vår fallstudie bygger på ett globalt företags tillvägagångssätt under en strategisk förändringsprocess och migrationsprocess.Fallstudien baseras på 13 intervjuer med anställda på SKF. En jämförelse görs mellan SKF: soutsourcing av IT-verksamheten och de tre ramverken; Livscykelmodellen (LCM), Mål BeslutInformation (MBI) och Soft Systems Methodology (SSM). Vår analys visar att SKF: s tillvägagångssätt var relativt likt LCM och SSM. Vissa brister existerar kring implementeringsfasen i ramverken. För att vidareutveckla informationen har vi valt att understryka det som genom studien framkom som viktigt under SKF: s migrationsprocess. Sammanfattningsvis handlar det om att fåordning på faktorer som på att ha en fungerande kommunikation med alla involverade parter, attdet finns tillräckligt med kompetens på plats för att hantera migrationsprocessen. Dessutom är detviktigt ha en god kontroll över processen med kontinuerliga uppföljningar och att kontrollera ochdefiniera Critical Success Factors. Det gäller att redan från början ha en klar bild av vad som önskas åstadkommas och att målsättningar förankras top-down genom organisationen. Arbetet som struktureras skall vara relaterat till förväntningarna. Vi kan genom detta magisterprojekt hävda att varken det globala företaget SKF, deras internationella konsulter vid tillfället eller SKF: s globala IT-leverantör på ett direkt sätt använde sig av vare sig LCM, MBI eller SSM. Däremot finner vigenom utförd analys att de för den aktuella förändringsprocessen på ett indirekt sätt använde sigav LCM och SSM. Vad gäller MBI finner vi att detta ramverk knappt på ett indirekt och översiktligt sätt har använts. Således ger de akademiska ramverken endast en generell bild över vilka delar och faktorer som ingår i en förändringsprocess. De kan tillhandahålla en förståelse och viss överblickbarhet av exempelvis en förändringsprocess.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)