Perioperativa sjuksköterskans användandegrad, kunskaps- samt utbildningsbehov angående strålskydd

Detta är en Magister-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

Sammanfattning: Bakgrund: Personal kan skydda sig från röntgenstrålning genom att använda tillhandahållen strålskyddsutrustning. I strålskyddslagen går det att läsa att de som arbetar med röntgenutrustning ska använda de skyddsanordningar som erbjuds. Syfte: Syftet är att beskriva användandegrad, kunskaps- samt utbildningsbehov gällande strålskydd hos den perioperativa sjuksköterskan. Metod: Kvantitativ ansats används som design med deskriptiv statistik som metod och enkäter som undersökningsinstrument. Undersökningen genomfördes på åtta operationsavdelningar på Skånes universitetssjukhus. Resultat: Resultatet påvisade en signifikant skillnad mellan professionerna gällande användandegraden av strålskydd. Det framkom även att perioperativa sjuksköterskor önskar mer utbildning inom området strålskydd. Slutsats: Resultatet i studien antyder låg följsamhet gällande användandegrad av strålskydd. Resultatet antyder också brister i kunskap inom området och att utbildningsbehov föreligger hos båda professionerna.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)