LSSLag eller värdegrun? : Vad styr i praktiken?

Detta är en M1-uppsats från Örebro universitet/Akademin för juridik, psykologi och socialt arbeteÖrebro universitet/Akademin för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Akademin för juridik, psykologi och socialt arbete

Sammanfattning: LAG ELLER VÄRDEGRUND. VAD STYR I PRAKTIKEN?Öberg, MariaÖstberg, YlvaÖrebro UniversitetAkademin för juridik, psykologi och socialt arbeteSocionomprogrammetSocialt arbete, 61-90 poängC-uppsats, 15 poängHt 2009   Sammanfattning Studien syftar till att belysa den problematik som finns gällande tillämpningen av lagstiftningen i brottsbalken (BrB, 1962:700) och offentlighet – och sekretesslagen (OSL, 2009:400) då brukare inom 9:9 lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS, 1993:387) begår brott. Dessutom vill vi undersöka chefers tillämpning av ovan nämnda lagstiftning utifrån fiktiva fall. Vidare syftar studien till att undersöka hur de etiska grundprinciperna inom LSS påverkar enhetschefernas beslut om åtgärder gällande situationer då brukare begått brott. Vi vill också undersöka om det finns en problematik med att brukare inom LSS begår brott. Vi har använt oss av en kvalitativ metod där fyra semistrukturerade intervjuer genomförts med chefer inom verksamhetsområdet. Intervjuerna utgick delvis ifrån två fiktiva fall. Vi ville med det ge alla respondenter samma utgångs punkt. Vi har transkriberat vårt material för att tematisera och tolka det. Studien visar på att det finns en problematik med tillämpningen av lagstiftningen. Samtliga respondenter visste i teorin hur lagstiftningen såg ut, men ingen av respondenterna visste hur lagstiftningen tillämpades. Resultatet visar också att det finns en skillnad i synen på värdegrunderna beroende på hur nära brukaren respondenten arbetar. De respondenter som arbetat närmast brukarna vill skydda brukarna från allt ont, vilket ibland kan påverka brukarnas möjligheter att uppleva de värdegrunder som finns inom LSS. Respondenterna som inte arbetade nära brukarna uppfattade brukarna som vilka medborgare som helst. Nyckelord: Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS 1993:387), Offentlighet och sekretesslagen (OSL 2009:400), Brottsbalken (BrB 1962:700), värdegrunder inom LSS, chef.  

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)