Selektivplan för del av Boliden Rönnskär 30 kV nät

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

Författare: Pavel Larsson; [2014]

Nyckelord: Reläskydd; selektivitet; kortslutning;

Sammanfattning: Målsättningen med detta examensarbete har varit att kontrollera och uppdatera selektivplan för en del av Boliden Rönnskärs 30 kV nät (”Blå-nät”). Syftet är att jämföra dessa beräkningar med tidigare genomförda selektivplaner, med hänsyn taget till ny data och förändringar i nätet. Dessutom har kabeldata uppdaterats gällande maximal kontinuerlig belastning. Data har samlats in dels från tidigare, mer omfattande selektivplanberäkningar, dels som ny data avseende matningstransformatorer och det överliggande nätet. Reläskyddsinställningar har sammanställts i form av log-log diagram för att ge en enkel överblick av selektiviteten i anläggningen. Impedansdata för komponenter samt reläskyddsinställningar redovisas i Excel-dokument. Felströmsberäkningar har genomförts i enlighet med SS-EN 60909-0 där fokus har legat på att ta fram underlag för maximala respektive minimala kortslutningsströmmar. Kortslutningsberäkningar är genomförda i MATLAB. Resultatet visar ett flertal fall där selektivitet bör ses över i nätet, särskilt där skydd ligger i varsin ände av kabeln. Selektivplanberäkningar redovisas med hänsyn till de två olika scenarier som det matande nätet beskrivs befinna sig i. Slutsatser och rekommendationer ges för framtida arbeten samt en sammanställning av parametrar som bör uppmärksammas vid ändring av reläinställningar.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)