Argument om åtgärder för unga myndiga lagöverträdare : En dokumentstudie utifrån förslaget att slopa straffrabatten för unga myndiga

Detta är en Master-uppsats från Lunds universitet/Socialhögskolan

Sammanfattning: Syftet med studien är att förstå politiken om åtgärder för unga myndiga lagöverträdare genom att analysera de argument som förs fram av centrala parter. Jag har genomfört en kvalitativ dokumentstudie med teorin om anspråksformulering som vetenskapsteoretisk utgångspunkt. Mitt urval är följande politiska dokument: Riksdagspartiernas kriminalpolitiska program, statens offentliga utredning, riksdagsdebatt om unga lagöverträdare och remissvar från statens offentliga utredning. Resultatet av studien visar att hälften av riksdagspartierna argumenterar för att avskaffa ungdomsrabatten i sina kriminalpolitiska program utan att hänvisa sin argumentation till forskning. Vänsterpartiet är det enda parti som både i det kriminalpolitiska programmet och i riksdagsdebatten anger forskningsbaserade argument om åtgärder för unga myndiga lagöverträdare. Statens offentliga utredning använder sig genomgående av forskningsbaserade argument som motsäger förslaget om att avskaffa all särbehandling av lagöverträdare i åldern 18–20 år. Sammanfattningsvis argumenterar samtliga politiker, utredare och organisationer för att ungdomsrabatten inte ska avskaffas genom forskningsbaserade argument. Studien kan visa att riksdagspartierna driver debatten om hårdare straff och slopad ungdomsrabatt för unga myndiga lagöverträdare utan stöd i praktik och forskning.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)