Work locus of control och ledarskapets betydelse för anställdas målengagemang under en företagsnedläggning

Detta är en Kandidat-uppsats från Stockholms universitet/Psykologiska institutionen

Sammanfattning:

Anställdas produktivitet har överraskande visat sig öka under tidigare nedläggningar. Detta uppmärksammade fenomen benämns nedläggningseffekten och förklaras bland annat av anställdas ökade autonomi och utrymme för innovativa förmågor under nedläggningsperioden. Relationer mellan ledare och underanställda är enligt LMX-teorin av olika kvalitét vilket kan förklara anställdas engagemang, ett engagemang som även kan förklaras av anställdas individuella differenser. Syftet med studien är att undersöka ledarskapets och personlighetsvariabeln work locus of control betydelse för anställdas målengagemang under en nedläggningsperiod. En enkätundersökning för 275 medarbetare utfördes 2006 på ett tillverkningsföretag. Resultatet från en regressionsanalys visar att ledarskapet spelar en mindre betydande roll för målengagemanget under nedläggningen än medarbetarnas personlighet. Förklaringar till målengagemanget under nedläggningen kan utifrån LMX-teorin tolkas som ett resultat av de högkvalitativa relationer som anställda med intern locus of control tenderar att skapa. Studiens begränsning är att den enbart fokuserar på ledarskapets och personlighetens betydelse för målengagemanget. Andra komponenter av målengagemang bör därför studeras i anslutning till nedläggning.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)