Föräldrars upplevelser av vården vid en överviktsenhet för barn

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

Sammanfattning: SAMMANFATTNING Bakgrund Barnfetma är ett växande problem och en stor utmaning för folkhälsoarbetet. Dagens samhälle påskyndar viktuppgång; en tydlig minskning i fysisk aktivitetsnivå bland barn och ungdomar och en mer stillasittande livsstil ses, samtidigt som exponeringen av ohälsosamma livsmedel ökar. Beprövade verktyg för föräldrar och sjukvården att tillämpa för att på ett effektivt sätt lyckas behandla barns övervikt saknas. Syfte Att skapa en inblick i och förståelse för hur vården som bedrivs på en överviktsenhet för barn upplevs av föräldrar till patienter. Metod Design för studien är kvalitativ. Föräldrar till barn inskrivna på en överviktsenhet var målpopulation och bekvämlighetsurval tillämpades. Data samlades in genom semistrukturerade intervjuer som spelades in, transkriberades och analyserades med innehållsanalys. Resultat Föräldrarna upplevde att behandlingen gjort deras barn mer självreflekterande beträffande problematiken, men de tyckte samtidigt att personalen hade svårt att nå fram till barnen för att kunna motivera dem till förändring. Bemötandet från personalen ansågs vara respektfullt, professionellt, pedagogiskt, individanpassat och förtroendeingivande. Föräldrarna upplevde att personalen vägledde, men att de inte gavs tillräckligt konkreta råd att omsätta i praktiken. Föräldrarna saknade gemensamma aktiviteter för barnen på överviktsenheten. Slutsats En slutsats av denna studie är att man i behandlingen av barns övervikt behöver satsa mer resurser på att få barnen att vilja röra på sig; att skapa positiva rörelseupplevelser hos barnen. Därför behöver man inom sjukvården satsa mer resurser på att arbeta fram glädjefyllda fysiska aktiviteter särskilt anpassade till barn med övervikt.  

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)