Den delade frågan om analogt och digitalt skrivande : En kvalitativ studie om F-3 lärares upplevelser kring elevers skrivutveckling och skrivprocess.

Detta är en M1-uppsats från Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

Författare: Nils Awes; [2022]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Denna studie består av en undersökning om elevers skrivprocess från ett lärarperspektiv när elever skriver analogt och digitalt. Målet med studien är att ringa in några lärares reflektioner kring möjligheterna och utmaningarna med att skriva digitalt respektive analogt i förhållande till skrivutvecklingen. I föreliggande studie har det sociokulturella perspektivet, skapat av Lev Vygotskij, legat till grund för arbetet. Perspektivet utgår från att elever når nya nivåer av lärande genom interaktion med andra och med hjälp av artefakter som digitala hjälpmedel. Studien består av semi-strukturerade interjuver med fyra lärare som är verksamma i den svenska grundskolan. De insamlade reflektionerna från lärarna har analyserats och jämförts med forskning som rör området. Resultatet visade att elever tenderar att skriva längre texter med digitala hjälpmedel eftersom det är lättare att redigera texter, så länge de besitter de nödvändiga färdigheter kring att arbeta med digitala hjälpmedel. Studien visade också att analogt skrivande fortfarande är nödvändigt för att utveckla skrivfärdigheter som att forma bokstäver. Avslutningsvis så är båda tillvägagångsätten nödvändiga för att eleverna ska ta nästa steg i sin skrivutveckling.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)