Konstens avtryck i stadsomvandlingen

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö universitet/Kultur och samhälle

Författare: Olof Lindén; [2019]

Nyckelord: Arkitektur; Konst; Stadsutveckling; Public Domain;

Sammanfattning: Arbetets syfte är att förtydliga konstens närvaro i planeringen av den byggda miljön och hur samspelet har blivit viktigare i stadsutvecklingsprocesser och hur det kan påverka människors involvering och engagemang. Hur ser läget ut i dagens planerings- och stadsbyggnadsprocesser där konsten har varit involverad i utformningen av stadsrum och offentliga miljöer? Teorireflektioner görs utifrån litteratur som uppmärksammar hur stadsutvecklingsprocesser sett ut och resultaten de lett till, historiskt sett. Jag vill genom arbetet betona vikten av att konsten får ta plats i dagens stadsutveckling men samtidigt beskriva vad som fortfarande saknas i processen utöver direktiv och ambitioner. Fyra fallstudier av projekt undersöks och jämförs utifrån Hajer och Reijndorps (2001, s.11) begrepp public domain som även ligger till grund för teorin jag stöttar mig på och det jag eftersöker i mina fallstudier. Summeringen av de olika projektens likheter och skillnader görs för att skapa en tydligare bild av konstens syfte i byggd miljö och sociala sammanhang. Intervjusamtal med personer varav några är involverade i fallstudierna och konstnärer aktiva i liknande projekt har genomförts för att bredda bilden av deras arbetsprocess. Genom konstens involvering uppdagas även involvering i stadsutveckling där människors åsikter genom deltagande får hamna i centrum, därmed närmandes sig ett public domain. Involvering av konst i utformningen av den byggda miljön är ytterst relevant när vi bygger mycket, men i brist på tid och tålamod väljs det ofta genvägar. Konstnärers arbete för en hållbar byggd miljö är inte en vanlig genväg, men genom undersökning av området kan bevis hittas för att det kan göra skillnad. Den byggda miljön är en del av vår livsmiljö och behöver värnas om. Konstnärers involvering är inte den ultimata lösningen, det är ett sätt att komma en bit på vägen mot en hållbar livsmiljö för många generationer att känna tillhörighet till.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)