Faktorer som påverkar hoppryttarens val av betsel till sin häst

Detta är en M1-uppsats från SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

Författare: Camilla Forsberg; Ida Myrén; [2021]

Nyckelord: Betsling; Munhåla; Ridsport;

Sammanfattning: Ridsporten och då främst grenen banhoppning engagerar många människor i Sverige. Hoppryttarna har alla olika åsikter om hästens utrustning och vilket betsel som bör användas. Förutom val och tillpassning av betsling har även ryttarens hand genom förbindelsen med tygeln betydelse för hästens munhälsa. Tidigare undersökningar har visat att hästar kan ha sår i munhålan utan att vara ridna eller körda, men när människan sätter ett betsel i munnen kan såren bli djupare och allvarligare. I ridhandböcker förekommer ofta knapphändig och motsägelsefull information om hur ett tränsbett verkar i hästens mun. Syftet med denna studie var att med hjälp av enkäter ta reda på vilken faktor som har störst inverkan på hoppryttares val av betsling, för att i framtiden möjliggöra riktad information kring sambandet mellan val av betsling och hästars munhälsa. De två frågeställningarna var; Vilka faktorer kan påverka hoppryttares val av betsling? Påverkar ryttarens ålder eller riderfarenhet vilken faktor som är viktigast för val av betsling? Studien genomfördes genom att enkäter delades ut till ryttare på tre olika hopptävlingar på regional nivå i Skåne våren 2011. I denna fyllde ryttarna i vilken faktor som påverkat dem mest vid val av betsling. Alternativen var, tränare, veterinär, hästtandläkare, ridsportbutik, egen erfarenhet eller annat (där det också fanns några rader för egna kommentarer om man valde detta). Därefter angav ryttarna sin ålder, antal år de ridit och eventuella ytterligare kommentarer. Slutsatsen var att alternativet ”Egen erfarenhet” var den faktor som påverkade ryttarnas val av betsling mest. Undersökningens resultat tyder på att det är viktigt att nå ut direkt till enskilda ryttare med information i detta ämne. Detta skulle kunna ske genom att länka till Tidningen Ridsport och andra hästrelaterade internetsidor, till exempel Svenska Ridsportförbundets. Att ha med betsling och hästens munhåla som en obligatorisk del i Grönt kort kursen skulle också kunna vara en lösning.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)