Att se gång- och cykelpassager med andra ögon : en landskapsarkitektonisk studie av tre platser i Uppsala

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från SLU/Dept. of Urban and Rural Development

Sammanfattning: Det här arbetet handlar om gång- och cykelpassager som är en del av ett grönstråk i en stadsmiljö. Studierna fokuserar på tre utvalda platser i Uppsala. Idag anses cykling som en del av en sund, hållbar och miljövänlig livsstil. Städer försöker att öka antalet cyklister och gående medan bilar ska stegvist trängas ut ur stadskärnan. Gång- och cykelpassager som är en del av ett helt cykelnät kännetecknas i sin planering och design av tekniska och trafikrelaterade faktorer eftersom det är trafikplanerare som ansvarar för dem som en del av gatan. Trots att denna specifika typ av gång- och cykelpassager inte bara är en del av cykelnätet utan också av ett rekreationsområde, fattas ofta det landskapsarkitektoniska perspektivet. Syftet med det här arbetet är därför att starta en diskussion om denna typ av passager och att fokusera på ett annat perspektiv än det trafikrelaterade. Huvudtanken var att undersöka hur man kan förbättra denna specifika typ av passager så att fotgängare och cyklister skulle känna sig bekväma och trygga när de korsar gatan. Gatans effekt att vara ett hinder skulle minskas och passagen skulle behålla sin karaktär som en del av ett grönstråk så mycket som möjligt. De tre utvalda platserna i Uppsala var: Byggmästarparken/Verkmästargatan, von Bahrska häcken/Gamla Uppsalagatan och Stadsskogen/Norbyvägen. Dessa platser undersöktes och analyserades innan möjliga förbättringsförslag formulerades. Dessa förbättringar hade som huvudidé att inkorporera landskapsarkitektoniska element. I undersökningarna av de tre platserna ingick en inventering och en sammanfattning av korta samtal med fotgängare och cyklister på plats för att inkludera deras perspektiv. Samtalen baserades på en specifik som anpassades till intervjusituationen. I förbättringsförslagen togs det sedan hänsyn till resultaten från samtalen med fotgängare och cyklister samt diskussioner med experter (landskapsarkitekter och trafikplanerare). Syftet med varje förslag var att fotgängare och cyklister skulle få möjligheten att uppleva passagen på ett annat sätt. De skulle se passagen som en del av det gröna rekreationsområdet istället för att uppleva den som ett osäkert hinder. Bilister däremot skulle bli mer medvetna om att de faktiskt passerar ett rekreationsområde. Säkerhet var ett viktigt element eftersom det är en förutsättning i trafiken. Även om de tre utvalda platserna hade olika karaktärer, var grundtanken för alla tre förslag säkerheten. Det är viktigt att förstå hur man kan säkerställa säkerhet ur fotgängarnas och cyklisters såväl som bilisters perspektiv.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)