En studie om pedagogers uppfattningar om lärande miljön i Reggio Emilia inspirerade förskolor

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Borås/Institutionen för Pedagogik; Högskolan i Borås/Institutionen för Pedagogik

Sammanfattning: BakgrundInom Reggio Emilia filosofin arbetar man medvetet med miljön och materialet. Man sermiljön som den tredje pedagogen. De två andra pedagogerna är lärarna samt barnen själva. I Reggio Emilia har de en stark tro på barnets kunnande. De ser barnen som kompetenta och nyfikna att lära sig saker. Materialet finns i barnens nivå för att vara tillgängligt för dem. SyfteSyftet med vår undersökning är att studera några pedagogers förhållningssätt till och uppfattningar om barns lärande i en Reggio Emilia inspirerad lärandemiljö. Studien undersöker också hur lärandemiljön är och hur den ser ut i relation till Reggio Emilias filosofi.MetodStudien är kvalitativ och har inspirerats av fenomenografisk ansats, vilken beskriver människors uppfattningar av olika fenomen. Vi använder den kvalitativa metoden som bl.a. utgår från miljöobservationer och intervjuer. Metoden lämpar sig för att undersöka pedagogernas uppfattning och förhållningssätt.ResultatResultatet har visat pedagogernas arbetssätt och tankesätt. Det visar att miljö och material har en aktiv roll i barnens utveckling och lärande. Det verkar som hela Reggio Emilia grundar sig på demokrati. I Reggio Emilia har man en stark tro på det kompetenta barnet. Barngruppen ses som en viktig och aktiv del i utveckling och lärande. Det står klart att den pedagogiskamiljön är förhållandet mellan en synlig miljö och en osynlig miljö. En synligmiljö är allt från arkitektur, lokaler, möblering till materialet och en osynlig miljö är pedagogernas förhållningssätt till barn och varandra. Pedagogisk dokumentation är ett förhållningssätt och en kommunikation mellan barn, föräldrar och pedagoger. Det framgår att man inte kan ta hit Italien för att de har andra kulturella förutsättningar. Genom detta arbete har vi fått kunskap om vår egen verksamhet och vårt pedagogiska arbete.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)