Hållbar Stadsutveckling enligt principerna för Cradle to Cradle - Från teori till praktik i Kilen, Ronneby

Detta är en Magister-uppsats från Malmö högskola/Fakulteten för kultur och samhälle (KS); Malmö högskola/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

Sammanfattning: Vad är egentligen hållbar stadsutveckling och kommer vi i framtiden att kunna planerastadsmiljöer som har en positiv inverkan, på både natur och människa, i stället för en negativ?En av de grundläggande principerna för designteorin Cradle to Cradle är att vi skaagera hållbart i stället för mindre ohållbart. Dock är teorin ännu relativt outforskad inomfysisk planering.Utöver att undersöka Cradle to Cradle som designteori för hållbar stadsutveckling är syftetmed uppsatsen att dess resultat och slutsatser ska kunna utgöra verktyg för hållbarfysisk planering. Uppsatsen syftar också till att inspirera med innovativa idéer och lösningari den byggda miljön.Uppsatsen inleds med en teoretiskt grundad diskussion kring vad som kan utgöra normativaprinciper för hållbar stadsutveckling. Efter en grundlig objektiv översikt av Cradle toCradle ställs designteorin i relation till de normer som ställts upp.Intentionerna med Cradle to Cradle är goda men designteorin är i dag främst inriktadmot ekologisk och ekonomisk hållbarhet och den viktiga sociala aspekten är inte utvecklad.För ett förverkligande av teorins visioner skulle en övergång till Cradle to Cradle,som står för det vi kallar ekologisk modernisering, behöva ske parallellt med beteendeförändringgenom ett ifrågasättande av de normer, för till exempel produktion och konsumtion,som vi lever efter i dag. Ekologisk modernisering i kombination med normativaprinciper för beteendeförändring kan således vara en väg till hållbar stadsutveckling.Uppsatsens analysresultat överförs sedan från teori till praktik i utvecklingsområdet Kileni Ronneby, Sverige. Den övergripande konceptuella gestaltning som uppsatsen presenterar,ger exempel på hur det är möjligt att fysiskt planera inom Ronneby kommuns olikafokusområden energi, vatten, biologisk mångfald i utemiljön och social mångfald.Samtidigt som det planeras hållbart är det essentiellt att också göra det enkelt och självklartför medborgaren att leva hållbart. Medborgardeltagande i planeringsprocessen är enviktig komponent för att ett område som Kilen ska ge det mervärde som kommunenönskar och spegla de goda intentioner som ligger till grund för utvecklingen. Att planeraett område enligt principerna för Cradle to Cradle kan vid rätt tillvägagångssätt utgöra ettviktigt steg i den hållbara stadsutvecklingen. Inte minst som en manifestation av godaintentioner, en plattform för innovation inom ekologisk modernisering, ett pedagogisktexempel samt en uppmaning till brukaren och betraktaren att också leva hållbart.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)