Rumslighet och Atmosfär Exteriört

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap; Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap

Sammanfattning: Denna studie är ett examensarbete som har utförts som en del av utbildningen inom Produktutveckling med inriktning Ljusdesign på Tekniska Högskolan i Jönköping vårterminen 2018. Varje utomhusmiljö är unik och förändras efter dygnet och årstiderna vilket i sin tur gör den komplex. Dygnet runt används det offentliga stadsrummet frekvent av dess invånare och besökare. För att vilja och våga vistas i stadsrummet även under kvällstid utgör belysningen en viktig roll. Genom att framhäva olika platsers rumslighet och atmosfär utefter rummet och människan kan mer trivsamma och trygga platser skapas för att både mötas och vistas på. Syftet med denna studie har varit att få en djupare förståelse av hur människan upplever rumslighet och atmosfär med varierad ljusfördelning i ett offentligt exteriört stadsrum. Genom att utföra en experimentell situation i fullskala på ett gångstråk/en allé i de centrala delarna av Jönköping kunde fyra ljusscener i ett och samma rum studeras, detta möjliggjorde att trovärdig och jämförbar data kunde inhämtas för att sedan analyseras. Av studiens resultat framgår att människans upplevelse är individuell och att dess rörelsemönster i ett rum varierar beroende på hur ljuset är uppställt. Beroende på faktorer som könsfördelning, tidigare erfarenheter och platsens utformning bidrar också detta till hur ett rum upplevs mellan individen. Oavsett om upplevelsen av ett rum betraktas utifrån eller inifrån upplever människor det vara lika. Hur ett rums dimensioner framhävs i form av dess höjd, bredd och djup kan upplevelsen av rummets form påverkas. En jämn kontrastvariation mellan ljus och mörker skapar ett mer inbjudande intryck vilket kan bidra till en ökad upplevelse av trygghet samt underlätta orienterbarheten.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)