Dags för en ny verklighet

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Syftet är att undersöka hur bostadsrättsföreningens årsredovisning fungerar som informationsunderlag för bostadsrättsköpare. För att uppnå syftet har tre teorier sammanfattats i en teoretisk referensram. Utifrån den teoretiska referensramen har vi analyserat det empiriska materialet utifrån; inhämtning av finansiell information, förståelse av finansiell information och tolkning av finansiell information. Teorin har hämtats från vetenskapliga artiklar om transaktionskostnadsteori, finansiell förmåga och redovisning som verklighetskonstruktion. Empirin bestod av primärdata från enkätundersökning av den finansiella förmågan hos potentiella bostadsrättsköpare och sekundärdata som hämtades från olika hemsidor. Sekundärdata användes för att beskriva den debatt som förts med anledning av nytt redovisningsregelverk för bostadsrättsföreningar trätt i kraft. Slutsatsen är att årsredovisningen inte fungerar optimalt som informationsunderlag för bostadsrättsköpare.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)