Skulle ett offentligt bostadsrättsregister underlätta för fastighetsmäklare? : Med fokus på rutinen för pantsättning och mäklares kontrollskyldighet

Detta är en Kandidat-uppsats från KTH/Fastighetsföretagande och finansiella system; KTH/Fastighetsföretagande och finansiella system

Sammanfattning: Denna uppsats syftar till att redogöra för om och varför ett offentligt bostadsrättsregister skulle underlätta för fastighetsmäklare i deras yrkesutövning samt föra en egen diskussion kring hur ett register bör uppföras, vad det ska innehålla och hur det kan finansieras. Den svenska regeringen har både 1996 och 2005 tillsatt utredningar för att undersöka om ett sådant register borde bli verklighet men utfallen har vid båda tillfällena avslagits, varpå en ny utredning påbörjades i december 2020 som ska presenteras senast i juli 2022. Det primära dilemmat som behöver förändras är att pantsättningsförfarandet för bostadsrätter ska göras mer rättssäkert. I dagsläget sköts pantsättningen genom underrättelse, denuntiation, mellan panthavare och bostadsrättsföreningen via otydliga och framför allt föråldrade regler. Bostadsrättsföreningarna bär ett överdådigt ansvar på sina axlar genom skyldigheten att upprätta och hålla den så kallade lägenhetsförteckningen uppdaterad. Styrelseledamöterna är ofta lekmän och har således inga utbildningskrav men kan vid misstag, från dem eller tidigare ledamöter, tvingas erlägga både skadestånd och böter. Det finns därför stora risker för rättsliga fel i bostadsrätter vilket därtill beror på svårigheter för bostadsrättsföreningen att avgöra om informationen de får ska noteras i lägenhetsförteckningen eller ej, dold pant, ej avnoterad pant samt felaktiga uppgifter i förteckningen. Problemen torde kunna lösas genom att införa ett digitalt offentligt bostadsrättsregister som uppförs och administreras av professionell aktör, förslagsvis en Bostadsrättsmyndighet som ligger under Lantmäteriets organisation. Registret ska tillgängliggöras för flera olika parter, däribland mäklare, bostadsrättsföreningar och ekonomiska förvaltare, bostadsrättshavare, panthavare och diverse myndigheter såsom finanspolisen och Kronofogden. I samband med att registret ska införas behöver information från nuvarande lägenhetsförteckning konverteras och framför allt korrigeras för att samtliga uppgifter ska stämma. När det väl är gjort kommer mäklaren enklare kunna fullgöra sin kontrollskyldighet när de på “ett klick” i sitt mäklarsystem kan begära ut aktuell data om bostadsrätten som ska förmedlas.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)