Praktisk tillämpning av agil programutvecklingsmetodik : Utveckling av e-handelsapplikationen Shrt

Detta är en Kandidat-uppsats från Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskapLinköpings universitet/Tekniska högskolan; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskapLinköpings universitet/Tekniska högskolan; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskapLinköpi

Sammanfattning: Syftet med denna rapport är att beskriva arbetet kring utvecklingen av en webbapplikation för försäljning av t-shirts - Shrt - och utreda möjligheterna för att lansera varumärket på marknaden. Projektet utgick ifrån visionen ”att ge våra kunder verktygen som behövs för att uttrycka sin personlighet, genom mode som kunden själv designar, via webben”. Under projektet har utvecklingsmetodiken scrum använts tillsammans med andra verktyg som är vanliga vid agila projekt. Vid konkretisering av varumärket Shrt och dess produkt genomfördes brainwriting. För att skapa en produktbacklogg använde sig utvecklingsgruppen av arbetsmetoderna funktionsanalys, konceptdivergens, konceptutvärdering och prototyping. Funktionerna i produktbackloggen delades sedan in i kategorierna nödvändiga, önskvärda samt onödiga funktioner. Produktbackloggen låg sedan till grund för hur arbetet delades upp i tre olika sprintar med separata mål och redovisningar. Den första sprinten fokuserade på funktion, den andra på upplevelse för användaren och den tredje på underhåll samt förbättring av kod – refaktorering. Under slutet av utvecklingen genomfördes användartester utifrån Task-based scenarios där användaren får försöka utföra en uppgift utan instruktioner på hur den ska utföras.   Resultatet av projektet blev en webbapplikation med all funktionalitet som klassificerades som nödvändig och önskvärd. Detta var något som utvecklingsgruppen ansåg vara ett acceptabelt resultat. Om tiden för utveckling hade varit längre är det möjligt att ytterligare funktionalitet hade kunnat implementeras. Det hade säkerligen varit positivt för varumärket Shrt, som hade kunnat ge ett mer professionellt intryck för slutanvändaren. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)