Framtidens pumpstation : Underlag för vidareutveckling av pumpstationer för trycksatta avlopp

Detta är en Master-uppsats från KTH/Maskinkonstruktion (Avd.); KTH/Maskinkonstruktion (Avd.)

Författare: Maja Bratt; Hanna Samuelsson; [2010]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

ITT Water & Wastewater (ITT) är en ledande leverantör och tillverkare av dränkbara pumpar, luftare och omrörare. Examensarbetet fokuserar på pumpstationer för trycksatta avloppssystem. ITT vill genom detta få ett underlag för vidareutveckling av pumpstationerna Compit och Micro 7G, i syfte att göra dem mer konkurrenskraftiga. Målet med arbetet var att utreda vilka delar av pumpstationerna som är i behov av vidareutveckling och presentera förbättringar.Pumpstationer för trycksatta avlopp består av en pumpsump till vilken en självfallsledning ansluts. Avloppsvattnet pumpas vidare i en trycksatt ledning till det kommunala avloppet. Fördelen med trycksatta avlopp är att de kan dras förbi eventuella hinder samt upp för sluttningar. För att begränsa arbetet genomfördes en fördjupad analys enbart på de exteriöra komponenterna. Dessutom sattes ett krav upp att samtliga komponenter skulle vara oberoende av sumpens storlek.En analys av de befintliga produkterna samt konkurrerande stationer genomfördes för att identifiera använda lösningar. Utifrån detta ställdes en kravspecifikation upp. För utlopp, isolering, förlängning, lock, ventilation och lyft av sumpen utvärderades befintliga lösningar och rekommendationer gavs för lämpligt val av lösning. Med hjälp av olika idégeneringsmetoder togs nya koncept fram för storleksanpassning av inlopp, placering av inlopp på sumpen samt sumpens förankring. De framkomna idéerna vidareutvecklades och utvärderades utifrån hur väl de överensstämde med kravspecifikationen.För en framtida pumpstation rekommenderas en station med hög flexibilitet för att tillfredställa de spretiga kraven på marknaden. Stationen förses med två pluggar för inkoppling av avlopp samt kompletteras med en gummiadapter för att kunna ansluta avloppsrör med olika diametrar. Inloppets placering i höjdled varieras genom att justera sumpens totalhöjd. Som förankring rekommenderas en löstagbar sumpfot i tre delar. För utlopp, isolering, lock, ventilation och lyft lämnas rekommendationer på lösningar.En stor utmaning under arbetet var att ta fram en pumpstation som skulle tillfredställa samtliga marknaders behov. En lösning på detta är att antingen utveckla en anpassningsbar pumpstation eller att dela in marknaderna i mindre segment. Då en stor del av utvecklingsarbetet har baserats på intervjuer med expertis har det ibland varit svårt att utröna vilka krav som speglat verkligheten. För att säkerställa resultatet hade mer objektiva metoder behövts under arbetet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)