Hur upplever medmammor i ett lesbiskt förhållande mötet med barnmorska inom mödrahälsovården?

Detta är en Magister-uppsats från

Sammanfattning: Introduktion: Antal regnbågsfamiljer kommer att öka i Sverige, eftersom fler homo- och bisexuellaställer sig positiva till eller planerar att skaffa sig barn. En del studier har gjorts om barn som levermed homosexuella föräldrar. Det finns även en del studier om pappors upplevelse under den tid parväntar barn och under förlossningsvården. Men kunskapen om hur medmammor i ett lesbisktförhållande upplever barnmorskans bemötande på mödravården under den tid de väntar barn ärbegränsad. Studien kan förhoppningsvis bidra till större kunskap och förståelse för medmammor i ettlesbiskt förhållande. Syftet: Syftet med denna studie är att beskriva hur medmammor i ett lesbisktförhållande upplever barnmorskans bemötande i mödrahälsovården under graviditeten.Metod: Pilotstudie med tre lesbiska medmammor. Intervjuerna analyserades enligt kvalitativinnehållsanalys. Resultat: Analysen resulterade i två huvudkategorier; upplevelse av bra bemötande /upplevelse av bristfälligt bemötande med följande underkategorier: känna sig sedd och väl mottagen,upplevelse av korrekt bemötande, känna sig delaktig, barnmorska reflekterade överheteronormativiteten och som lesbisk ge information om det lesbiska förhållandet/ brist på delaktighet,brist på egen uppmärksamhet som partner, känna sig kränkt, brist på flexibilitet hos barnmorska, bristpå tillit till barnmorska och upplevelse av ovana och förvåning hos barnmorska. Diskussion: Det ärviktig som barnmorska att ha kunskap om hur lesbiska medmammor upplever mödrahälsovårdenunder tiden de väntar barn. Denna kunskap kan förhoppningsvis bidra till att barnmorskan blirmedveten om vissa brister som finns i bemötande av lesbiska klienter och detta leda till en förändringoch förbättring i barnmorskans arbetssätt för att upprätthålla ett positiv och professionellt bemötande.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)