"Belgium is beginning to pay the Congo bill; she will wish she have never heard of the Congo before she has finished." : en retorikanalys av Edmund D. Morels bok Red Rubber

Detta är en L2-uppsats från Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

Sammanfattning: Syftet med uppsatsen är att undersöka hur kampanjen mot kung Leopold av Belgiens mandat över kolonin Kongo. Genom att undersöka Edmund D. Morels argumentation i boken Red Rubber försöker jag visa på hur författaren valt att lägga upp sin argumentation, vilket gjordes genom en retorikanalys. Denna retorikanalys utgick från Thomas Laqueurs teori om en språklig förändring i beskrivningen av kroppen, där kroppen blev mer politisk. Retorikanalysen fokuserade på hur författaren valde att presentera befolkningens kroppar samt hur beskrivningarna försökte påverka publiken i Storbritannien genom etos, patos och logos-argument. Undersökningen visade på att författaren inte censurerade situationen i kolonin, utan an-vände beskrivningar av de brutala lynchningarna för att skapa opinion mot kung Leopold. Vidare kom det fram en bredare kritik av kolonialismen och den skillnad i äganderätt som detta system byggde på. Undersökningen av Red Rubber avslutades med en diskussion om suveränitets-begreppet och varför ingen av stormakterna valde att agera för att stoppa den humanitära krisen som pågick. Avslutningsvis kopplades kampanjen mot styret till en rö-relse för mänskliga rättigheter, där kampanjen slutligen lyckades få den belgiska regeringen att överta kolonin.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)