Fostran av framtida medborgare : En kvantitativ jämförelse av Englands och Sveriges läroplan för förskolan

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

Sammanfattning: Det finns värden och förväntningar på hur en medborgare bör agera och en medvetenhet kring deras ansvar som medborgare. Läroplanen för förskolan är ett dokument som förklarar vad barn redan i en tidig ålder ska introduceras i för att utvecklas i sin roll som medborgare. Den här studien är en kvantitativ innehållsanalys som jämför den engelska läroplanen för förskolan mot den svenska läroplanen för förskolan. Syftet med studien är att mäta frekvensen av värden och i vilket sammanhang som de förekommer men även vilka skillnader och likheter det finns mellan de två läroplanerna. Metoden kvantitativ innehållsanalys valdes ut för att svara på syftet att mäta frekvensen av värden inuti två läroplaner från två olika länder. Socialkonstruktivismen och mediering i det sociokulturella perspektivet används till hjälp för att analysera materialet efter studiens frågeställningar som inkluderar vilka värden som förekommer mest frekvent i läroplanerna och i vilka sammanhang som dessa värden presenteras. Utöver det analyseras de likheter och skillnader som framträder mellan läroplanerna utifrån värden och deras sammanhang. Värden i den här studien utgår från OECD:s nyckelkompetenser kommunikation, lära att lära, social och medborgerlig kompetens. Resultatet visar på att lärande är det värde som förekommer mest gånger i både den engelska och den svenska läroplanen. Demokrati och värden som inflytande och delaktighet lyfts fram i den svenska men inte i den engelska, istället lyfter England fram hälsa och skolförberedelse som viktiga värden. Länderna delar även ett antal värden utifrån ordfrekvensens närvaro, där utforskande, tillit till sin förmåga samt att kunna reflekteras värderas högt. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)