Differentierad skrivundervisning : Lärarnas perspektiv på vad, hur och varför de differentierar

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

Sammanfattning: Denna studie syftar till att kartlägga hur lågstadielärare som tillämpar differentierad skrivundervisning motiverar och planerar den differentierade skrivundervisningen med utgångspunkt i aktuell klass. Studien lutar sig mot de didaktiska frågorna vad, hur och varför för att få svar på studiens forskningsfrågor som lyder: vilket innehåll i skrivundervisningen som differentieras enligt lärarna, hur innehållet i planeringsfasen differentieras enligt lärarna och hur lärarna motiverar differentieringen. Det teoretiska ramverk studien grundar sig på är den didaktiska teorin. Studien utgår från en kvalitativ och kvantitativ datainsamlingsmetod som består av sju semistrukturerade intervjuer och en enkätundersökning som genererar 34 enkätsvar. Empirin analyseras och sammanställs utifrån en tematisk analys. Forskning visar att differentierad undervisning är en instruktionsmetod som innebär att undervisningen utformas så att den lämpar sig efter den naturliga variation som finns i klassrummet. Lärarna har som uppgift att lära känna eleverna och deras intressen för att kunna nå ut till eleverna med en undervisning som motiverar och utmanar dem. Lärarna bör engagera eleverna och erbjuda olika tillvägagångssätt för inlärning då alla elever lär på olika sätt.   Resultatet visar att det är redan i planeringen som differentieringen sker. Genom differentierad undervisning kan lärarna anpassa material så att alla elever kan arbeta med samma arbetsområde fast efter egen förmåga och kunskapsnivå. Det framkommer även i resultatet att det inte är all skrivundervisning som differentieras och att läraren genom god elevkännedom och noga planering väljer ut vad som ska differentieras.  Sammanfattningsvis visar denna studie att differentierad undervisning möjliggör för eleverna att kunna vara en del av klassen där de klarar av att utföra uppgifterna och samtidigt vara motiverade att vilja utmana sig själva till en högre kunskapsnivå.   

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)