”DET ÄR ETT VÄLDIGT KÄNSLIGT ÄMNE JUST DET DÄR MED ALKOHOL” - En kvalitativ studie om hemtjänstpersonals arbete med brukare som har alkoholproblem

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

Sammanfattning: Syftet med vår uppsats är att belysa hemtjänstpersonalens erfarenheter av att arbeta med äldre brukare som har alkoholproblem. Processer som berör personalens förhållande till brukarnas självbestämmande lyfts fram, likaså vilka hanteringsstrategier som används för att hantera de dilemman och “svåra” brukare de möter i sitt arbete. I studien uppmärksammas även vilket stöd hemtjänstpersonalen har och anser sig behöva för att kunna utföra sitt arbete och tillgodose brukarnas behov. Resultat och analys bygger på sex semistrukturerade intervjuer med kommunal hemtjänstpersonal. Det faktum att antalet äldre kommer att öka inom de närmaste decennierna och likaså äldre med mer komplexa vårdbehov, väckte vårt intresse för vidare beforskning av ämnet. Det i studien uttryckta behov som hemtjänstpersonalen efterfrågade kan enligt vår uppfattning inte längre förbises utan bör tas på allvar.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)