Lärandeprocessen i praktiken

Detta är en C-uppsats från

Författare: Sofia Gillgard; Tommy Andersson; [2009]

Nyckelord: L;

Sammanfattning: AbstractSammanfattning:Syfte och centrala frågeställningar:Syftet med arbetet är att visa på brister i överlämnandet från mellanstadiet till högstadiet vad gällerämneskunskaperna i svenska och att påvisa vägar som fungerar eller kan fungera. Syftet är också att undersökahur stadieskiftet påverkar den individuella läroprocessen och hur man värnar om dess kontinuitet. För att besvarasyftet utgick vi från följande centrala frågeställningar: • Vilka strategier används vid överlämnandet till högstadiet inom Mölndals kommun och skiljer sig dessa åt på en stadieintegrerad skola(F-9 alt. 4-9) respektive en icke stadieintegrerad skola(7-9)? • Hur bibehålls en kontinuitet i läroprocessen i ämnet svenska vid övergången till högstadiet? • Hur kan pedagogisk dokumentation bidra till ökad kunskap om den enskilda eleven vid ett stadieskifte till högstadiet?Metod:Vi har intervjuat lärare från en majoritet av de högstadieskolor som finns i Mölndals kommun. För attgeneralisera resultaten valde vi metoden frågeundersökning och datainsamlingen skedde via telefonintervjuer. Vihar också studerat litteratur som varit relevant för studien.Resultat:Studien visar att strategierna vid stadieskiftet inte skiljer sig åt i de olika skolformerna. Strategier som användesvar en överlämnandekonferens där kunskapsprofilen utifrån de nationella proven i svenska i årskurs 5 utgjordehuvudmaterialet. Studien visar också att dessa strategier inte tillräckligt stimulerar elevernas lärandeprocess. Enutförlig pedagogisk dokumentation kan ge en bredare kunskap om elevens tidigare erfarenheter, vilket ärutgångspunkten för en god språkutveckling.Relevans för läraryrket:I vår kommande yrkesroll kommer vi ha stor nytta av insikten om problematiken som finns vid stadieskiftet tillhögstadiet och hur en lärandeprocess i ämnet svenska bibehålls. Studien har inneburit att vi som blivande lärarehar utvecklats mot bakgrund av de resultat vi kommit fram till.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)